Vài nét về Nghị định 36/NĐCP/2016 về quản lý trang thiết bị y tế