Các loại pin thông dụng sử dụng trong các thiết bị y tế